“Key-Test” – keyboard test online

Esc

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

Prt
Sc

Scr
Lk

Pause
break

Home

End

~
`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

_

+
=

Page
up

Num
Lock

/

*

_

Tab

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P

{[

}
]

|
\

Page
down

7

8

9

+

Caps Lock

A

S

D

F

G

H

J

K

L

:
;


ENTER

ins

4

5

6

SHIFT

Z

X

C

V

B

N

M

<
,

>
.

?
/

SHIFT

del

1

2

3

Enter

CTRL

ALT

ALT

CTRL

>

0

.,

<

>

>

Keyboard test online. Kiểm tra bàn phím Laptop, Máy tính online. Test bàn phím Laptop, PC. Key Test.

Hãy bấm từng phím để kiểm tra bàn phím có còn hoạt động hay không

A

– Hiển thị phím đang được giữ, nếu thả phím ra mà vẫn hiện màu này thì phím này bị kẹt, dính phím.

A

– Sau khi bạn nhấn phím và thả ra, phím sẽ hiển thị màu này. Chức năng phím đang hoạt động bình thường.

Website test bàn phím online. Để kiểm tra từng phím, có thể bấm vào phím đó. Màn hình thể hiện hành trình bạn bấm phím.

• Nếu phím nào không hoạt động, nó sẽ không đổi màu.

• Nếu phím còn hoạt động tốt, sau khi bấm phím sẽ chuyển sang màu trắng.

• Những phím bị kẹt sẽ hiện màu xanh sau khi bấm. Hãy thử bấm lại 2 – 3 lần để cho kết quả tốt nhất.